جنبه های متمایز در مدلهای مرکز تجارت جهانی برای قرارداد های بین المللی (برای سازمانهای کوچک )

contract 1 - Copy

شرکت های کوچکی که امروزه وارد تجارت بین الملل میشوند نیازمند قرارداد هائی هستند که منافع آنها را پشتیبانی کند.
سازمان جهانی توسعه تجارت هشت تیپ مختلف از این نوع قرارداد ها را بمنظور کسب و کارهای بین المللی برای شرکت های کوچک ، و بمنظور هماهنگ سازی مفاد قانونی و فرهنگی مختلف به شرح ذیل دسته بندی و مدل سازی کرده است که وجوه متمایز قراردای و فرضیات هر یک به شرح ذیل میباشد ( بدیهی است که هریک از مدل های قرارداد مطرح شده میبایست بر اساس نیازها ی طرفین و شرایط هر مورد تکمیل و تنظیم گردد):
یک – قرارداد های همکاری و مشارکت بین المللی –
در این نوع قرارداد ها یک کمیته مدیریتی بین دو طرف قراردادی تشکیل میشوند
طرفین هزینه ها را بطور مساوی تقسیم میکنند
هر یک از طرفین یک محدوده روشن و واضح در رابطه با وظائف و مسئولیت دارد که در قرارداد ذکر میشود
هر طرف موظف است دانش و دستاورد های فنی را با طرف دیگر به اشتراک بگذارد
طول مدت و دوره همکاری مشخص میگردد.
دو- قرارداد های سرمایه گذاری مشترک بین المللی :
یک مدل قراردادی برای دو طرف برای ایجاد یک شرکت مشترک . این مدل در مواردی استفاده میشود که پیچیدگی و متغییر های قراردادی کم باشند و زمان سرمایه گذاری مشترک یک دوره تعریف شده و محدود باشد.
فرضیات و ترم های ویژه قراردادی در این مدل عبارتند از:
مشارکت ۵۰-۵۰ و مشارکت در تامین مالی اولیه و انتخاب قانون و حوزه قضائی حاکم ،پیش نویس یک طرح تجاری
کمک و همکاری در زمینه استفاده از دارایی ها ،تشریح مسئولیت های هیئت مدیره،یک توافق دوطرفه برای فروش سهام و یاخاتمه مشارکت
سه – مدل قرارداد برای فروش تجاری بین المللی کالا
این نوع قرارداد بمنظور ایجاد یک توافق بین المللی برای فروش کالاهای تولیدی بین فروشنده و خریدار تهیه شده و برای اغلب موارد خرید و فروش مناسب است.
این قرارداد شامل مقررات و ترم های بین المللی ، حقوق و تعهدات و خسارت عدم رعایت مفاد قرارداد است. در این مدل یک نسخه استاندارد و مفصل و یک مدل کوتاه شامل برخی ترم های انتخاب شده قراردادی برای موارد ساده است.
چهار- مدل قرارداد برای فروش بین المللی کالا – (طولانی مدت )
یک توافق برای فروش کالای تولیدی بین فروشنده و خریدار که شامل مشخصات فنی و تشریح مواردی مانند عدم تطابق کالا با درخواست و محدودیت تعهدات فروشنده میباشد. این مدل قرارداد برای تامین طولانی مدت کالای تولیدی بین تامین کننده و مشتری مناسب است. این قرارداد شامل مواردی مانند روشهای سفارش ، تحویل کالا ، قیمت گذاری ، و پرداخت ها ، مسئولیت ها و طول مدت قرارداد نیز میباشد.این نوع قرارداد برای کالاهای عمومی مصرفی (شکر ، گندم ..) و یا برای کالاهائی که صرفا برای فروش مجدد توسط توزیع کننده ارسال میشوند نمیباشد.
پنج- مدل قرارداد برای تامین طولانی مدت کالا
یک مدل قراردادی برای تامین کالای تولیدی ، بین تولید کننده و مشتری برای مواردی که قرار است معاملات در یک دوره طولانی تکرار شوند میباشد.
این مدل قراردادی مناسب مشتریانی است که مایل هستند فروشنده کالا را برای تکمیل کالا و یا خدمات خریدار ، طراحی کرده و تولید نموده و تحویل دهند . این مدل شامل مفادی در رابطه با تجهیزات ، انتقال تکنولوژی ، حقوق معنوی ، میباشد. این مدل مشخص میکند که خریدار چه چیزهائی را به فروشنده منتقل و یا تامین میکند . این مدل شامل تامین نیروی انسانی و یا خدمات نمیشود .
پنج- مدل قرارداد برای تولید بین المللی
این مدل قراردادی هنگامی که مشتری از تولید کننده میخواهد تا طراحی ، تولید و تحویل یک کالا را انجام دهد و مشتری قصد دارد آن کالا را محصول نهائی و یا خدمات خودش بکار برد . این مدل برای توزیع کالای تولیدی بین تامین کننده و توزیع کننده مناسب است و تمرکز آن برای تامین محصولات برای خرده فروشی است و شامل مسئولیت های تامین کننده و توزیع کننده از جمله حیطه فعالیت ، محدودیت ها ، تجارت الکترونیکی ، نیازها و نحوه توزیع ، پشتیبانی و آموزش ، حقوق معنوی ، و همچنین شرایط فسخ قرارداد نیز میشود .
شش – مدل قرارداد برای توزیع بین المللی کالا
این مدل برای توزیع کالای تولید شده بین تامین کننده و توزیع کننده ، حتی اگر تامین کننده ، تولید کننده نباشد . در مواردی که نماینده تجاری در مورد فروش و یا خرید کالا از طرف یک طرف دیگر مذاکره میکند مناسب است. نماینده ممکن است شخص و یا شرکت باشد اگر نماینده شخص باشد ، وی بعنوان کارمند طرف ثالث که نماینده برای او قرارداد میبندد تلقی نخواهد شد.
این تیپ قرارداد برای موارد معرفی محصول ، ارتقاء فروش ، مذاکره و فروش محصول یا خدمات مناسب است.
هفت – مدل قرارداد برای نمایندگی تجاری بین المللی
ین مدل برای مواردی که یک نماینده تجاری فروش و یا خرید را به نیابت از یک طرف دیگر اصطلاحا طرف اصلی انجام میدهد مناسب است . نماینده ممکن است یک شخص و یا شرکت باشد و اگر شخص باشد بعنوان کارمند طرف اصلی در نظر گرفته نمیشود.
هشت- مدل قرارداد برای تامین بین المللی خدمات
این مدل برای تامین خدمات برای مشتری می باشد و شامل زمان و نحوه ارائه خدمات ، مدت قرارداد ، هزینه خدمات ، و زیان ناشی از عدم عملکرد مطلوب توسط هریک از طرفین و تعهدات برای جبران زیان ها میباشد.