مدیریت استراتژیک بدون طراحی شاخص های کلیدی عملکرد بی معنا ست ، آیا شما این شاخص ها را در سازمانتان طراحی کرده اید ؟ KPI- Key performance Indicators Design

Key Performance Indicators

شاخص های کلیدی عملکرد ، ابزاری برای مدیریت استراتژی

شاخص های کلیدی عملکرد ، یکی از ابزارهای مهم در کنترل و ارزیابی عملکرد در هر فعالیت و کسب و کاری بشمار می آید که میبایست بدقت طراحی و در فواصل تعیین شده بر حسب موضوع مورد ارزیابی قرار گیرند تا چابکی سازمان برای تطابق با اهداف استراتژیک حفظ گردد و یا مورد استفاده برای تغییر در استراتژی قرار گیرند.
این شاخص ها ، شامل یک سری معیار های کمی است که در یک کسب و کار ویا صنعت برای ارزیابی میزان دستیابی به اهداف عملیاتی و استراتژیک طراحی و مورد استفاده قرار میگیرند و بکارگیری آنها لازمه مدیریت استراتژیک سازمان است.

اهداف این گونه شاخص ها بسته به نوع کسب و کار و صنعت و فعالیت ، متنوع بوده و برخی از اهداف مهم عبارتند از :
– افزایش شناخت پرسنل و مدیران نسبت به عوامل مهم و حیاتی در افزایش کارائی سازمان .
– کمک به پرسنل و مدیران برای شناخت موانع افزایش کارائی و رفع موانع و بهبود سیستمها ، محصولات و واکنش عملی برای بهبود پروسه های اجرائی.
– مطالعه و ارزیابی اثرات و مدیریت تغییر در استراتژی های تغییر
– ابزاری برای چابکی و سرعت تصمیم گیری در سازمان و اساسا ابزار تصمیم گیری مدیران برای مدیریت موثر است و قابلیت انعطاف را در سازمان برای رسیدن به اهداف افزایش میدهد.

– ابزاری برای اندازه گیری موفقیت در دستیابی به اهداف استراتژیک با تمرکز بر حقایق و شناخت واقعیت های سازمان
– کمک به کار تیمی و هماهنگی در سازمان برای دستیابی به اهداف .
– KPI بیش از آنکه پاسخ بدهد باعث ایجاد سئوالات مهمی میشود که پاسخگوئی به آنها ، در موفقیت سازمان بسیار اهمیت دارد.
– اهداف مالی و اهداف عملکردی را همزمان مورد نظر دارد .
– ابزار خوبی برای ارزیابی کل سازمان ، زیر مجموعه ها ، واحد های کسب و کار ، هر یک از محصولات و فعالیت های سازمان است .

چگونه معیارهای ارزیابی را طراحی کنیم ؟
KPI – میبایست بطور روشن و آشکار ، با اهداف استراتژی سازمان و مقوله هائی که بیش از همه برای سازمان مهم هستند ، مرتبط باشد و تعریف دقیقی از ابعاد و جنبه های مهم و ارتباط آن ها را با KPI ارائه دهد.
KPI – میبایست اطلاعات مهم برای تعیین عملکرد ساز مان را ارائه کند.
KPI – میبایست بمنظور کمک به کارکنان و آموزش آنها برای دستیابی به اهداف سازمان مناسب باشد
KPI – میبایست موفقیت و یا شکست سازمان را در رسیدن به اهداف استراتژیک به وضوح آشکار کند.
KPI – میبایست قابل کنترل و اندازه گیری باشد.
KPI_ میبایست متناسب با نیاز ارزیابی های طولانی مدت و کوتاه مدت طراحی گردد.
KPI – میبایست نیاز های کلیه ذینفعان را در نظر بگیرد.

بطور کلی معیار های کلیدی ارزیابی باید :
– معین و تعریف شده باشند
– قابل اندازه گیری باشند
– قابل دستیابی باشند
– نتیجه محور و مرتبط با اهداف باشند
– محدوده زمانی داشته باشند.

نقاط ضعفی که میبایست در نظر گرفت
در ارزیابی و استفاده از KPI میبایست به شرایط و عوامل بیرونی نیز توجه شود.
KPI – عموما بر اساس اطلاعات موجود در سازمان طراحی میشود در حالیکه میبایست سیستم های گردآوری اطلاعات جدید مورد نیاز نیز طراحی شود.
– در مواردی بجای استفاده از KPI برای توسعه سیستم های ترغیب و انگیزش ، برای اعمال فعالیت های تنبیهی استفاده میشود که ممکن است اثر منفی داشته باشد.

مثالهائی از معیار های KPI :
– مدت زمان تحویل یک سفارش
– اندازه گیری منابع صرف شده برای دستیابی به نتایج مورد نظر
– میزان هزینه صرف شده برای آموزش پرسنل و افراد
– کیفیت محصولات و یا مواد اولیه
– اندازه گیری نتایج مالی و غیر مالی ، برای مثال نسبت درآمد و تعداد مشتریان جدید
– در امور برندینگ ، میزان آگاهی از برند
– میزان رضایت کارکنان از جنبه های مختلف سازمان
– هزینه و زمان کارهای ساختمانی
– میزان معایب در محصول و ایرادات در خدمات
– سود دهی