خدمات ما

هدف اصلی در این نوع خدمات ، کارشناسی و شناخت مشکل و ارائه طریق برای رفع آن و یا در صورت نیاز  تعریف یک پروژه عملی برای رفع مشکل و همکاری برای اجرای آن میباشد.

* بررسی بازار ، تعیین جایگاه محصول وطراحی برند و طراحی استراتژی کسب و کار و برند
*ارزشگذاری برند و دارائیهای نامشهود
*طراحی و مدل کسب و کار و مطالعه فنی و اقتصادی
*مشاوره در زمینه برنامه ریزی و اجرای پروژه و عقد قرارداد های ضروری تجاری و صنعتی
(تنظیم انواع قرارداد های تجاری وسرمایه گذاری از جمله قرارداد های BOT , BOO, EPC , EPCF , Joint venture ، فاینانس)